Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp Luật năm 2018

Hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp Luật năm 2018

UBND TỈNH PHÚ THỌ
LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

 


Số: 155/CV-LHH
V/v hướng dẫn tổ chức
Ngày Pháp Luật năm 2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


   Phú Thọ, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm

trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

- Văn phòng, các ban thuộc Cơ quan thường trực Liên hiệp hội.

 

Thực hiện Văn bản số 4069/HĐPH-ND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trong hệ thống Liên hiệp hội như sau:

I. CHỦ ĐỀ, KHẨU HIỆU VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018

1. Chủ đề

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thưc thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Khẩu hiệu

- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

- Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

- Thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả;

- Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh;

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thực hiện thường xuyên liên tục trong năm, tập trung trong 02 tháng từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05-11/11/2018.

II. NỘI DUNG  TUYÊN TRUYỀN

- Nội dung tuyên truyền gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết liên quan đến chính sách tổ chức bộ máy, cán bộ, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các bộ luật, luật, pháp lệnh mới có hiệu lực năm 2018; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ.

- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân mà Việt Nam là thành viên.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, hội viên.

4. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

4.1. Cơ quan thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

- Tuyên truyền hưởng ứng về Ngày Pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội và tổ chức các hoạt động phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ quan thường trực. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở, đăng tải các văn bản pháp luật,tin bài, hình ảnh về chủ đề pháp luật trên trang website trithucdatto.vn và ấn phẩm “Trí thức Đất Tổ”, “Phổ biến kiến thức” của Liên hiệp hội.

          4.2. Các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc.

          - Tích cực tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

          - Tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật với các hình thức như: Chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ...

          - Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 của Hội, Trung tâm trực thuộc gửi về Liên hiệp hội tỉnh trước ngày 31/11/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cơ quan thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng văn bản triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/9/2018. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 trong Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Tư pháp (b/c);

- CT, các PCT  LHH;

- Lưu VT.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Văn Tuyển

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ