Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  QUY CHẾ LÀM VIỆC

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT
LÂM NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2017 - 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CT ngày      /  5  / 2017
 của Chủ tịch Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ)

 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ
Ban Chấp hành (BCH) do Đại hội Đại biểu Hội KHKT Lâm nghiệp bầu ra, có nhiệm vụ triển khai Nghị quyết của Đại hội và lãnh đạo toàn bộ công tác của Hội trong thời gian hai kỳ đại hội. BCH có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội và các Chỉ thị, Nghị quyết của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Phú Thọ, Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của BCH hàng năm và cả nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội.
Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành Hội KHKT LN
BCH gồm có 11 uỷ viên kiêm nhiệm, các uỷ viên BCH Hội KHKT Lâm nghiệp phụ trách từng lĩnh vực do Chủ tịch Hội KHKT Lâm nghiệp phân công.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nguyên tắc làm việc:
BCH làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, các cá nhân phụ trách, biểu quyết theo đa số; trong đó đề cao vai trò tự chịu trách nhiệm của cá nhân, uỷ viên BCH được phân công phụ trách từng lĩnh vực. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội KHKT Lâm nghiệp, các đồng chí uỷ viên BCH có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các Chi hội thuộc phạm vi phụ trách hoạt động theo đúng Điều lệ được phê duyệt, hàng quý báo cáo kết quả hoạt động cũng như đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Hội để xây dựng Hội KHKT Lâm nghiệp ngày càng vững mạnh và phát triển.
Điều 4. Phân công nhiệm vụ của từng uỷ viên Ban chấp hành
1. Ông Lương Văn Thắng - Uỷ viên BCH, Chủ tịch Hội
Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về mọi mặt hoạt động của Hội, là chủ tài khoản, điều hành chung mọi hoạt động của Hội, là Trưởng Ban Quản trị và Biên tập trang Website của Hội.
2. Ông Phùng Văn Vinh - Uỷ viên BCH, Phó chủ tịch Hội
Giúp Chủ tịch Hội trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, đào tạo và phổ biến kiến thức; nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn và chỉ đạo các Chi hội trong việc xây dựng nội dung, kế hoạch nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật hàng năm để tập hợp trình với các cấp liên quan; giúp Chủ tịch Hội liên hệ, cộng tác với Liên hiệp hội KHKT của tỉnh; phụ trách trao đổi và hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ và các hội chuyên ngành KHKT của các nước trên thế giới; tham mưu thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội, tham gia bồi dưỡng nhân tài và lực lượng KHKT trẻ của ngành Lâm nghiệp; là Phó Trưởng ban Biên tập trang Website của Hội. Đồng thờithực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
3. Ông Đặng Ngọc Quyền - Uỷ viên BCH, Phó Chủ tịch Hội
Giúp Chủ tịch Hội liên hệ, cộng tác với ngành lâm nghiệp, Kiểm lâm, Hội lâm nghiệp Việt Nam và các tổ chức có liên quan để cùng nhau trao đổi, giúp đỡ về hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, xây dựng các mô hình về bảo vệ và phát triển rừng. Phụ trách công tác kiểm tra, tổ chức, thi đua khen thưởng của Hội; phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động và công tác phát triển của các Chi Hội, phát triển hội viên, là uỷ viên Ban Biên tập trang Website của Hội, đồng thờithực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
4. Ông Trần Ngọc Cường - Uỷ viên BCH
Giúp Chủ tịch Hội thực hiện công tác Văn phòng Hội, là Thư ký của hội, thực hiện công tác phát triển hội viên; là kế toán - tài chính hội, uỷ viên Ban Biên tập trang Website của Hội đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
5. Ông Phạm Văn Long - Uỷ viên BCH
Giúp Chủ tịch Hội trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực: Bảo vệ tính đa dạng sinh học, các nguồn gen động thực vật quý hiếm, xây dựng các mô hình về bảo vệ và phát triển rừng, du lịch sinh thái… Thực hiện công tác phát triển tài chính Hội, Tư vấn phản biện và phát triển hội viên, là Chi hội trưởng chi hội Lâm nghiệp Tân Sơn, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
6. Ông Nguyễn Tiến Hiếu - Uỷ viên BCH
Giúp Chủ tịch Hội thông tin kịp thời và phổ biến các hiểu biết KHKT tiên tiến về bảo vệ rừng, PCCCR, các mô hình về bảo vệ và phát triển rừng cho hội viên và quần chúng. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện công tác phát triển hội viên, là Chi hội trưởng Chi hội Lâm nghiệp Thanh Sơn (tập hợp các hội viên trên địa bàn huyện Thanh Sơn, Tam Nông, Thanh Thủy) đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
7. Ông Phùng Mạnh Thắng - Uỷ viên BCH
Giúp Chủ tịch Hội trong công tác hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh rừng sản xuất, thông tin kịp thời và phổ biến các hiểu biết KHKT tiên tiến về rừng và nghề rừng cho hội viên và quần chúng. Thực hiện công tác phát triển hội viên, là Chi hội trưởng chi hội Lâm nghiệp Yên lập (tập hợp các hội viên địa bàn huyện Yên Lập và Cẩm Khê) đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
8. Ông Nguyễn Anh Dũng - Uỷ viên BCH:
Giúp Lãnh đạo Hội trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, tư vấn phản biện và giám định xã hội., tuyên truyền về tiến bộ kỹ thuật trong lâm nghiệp, xây dựng và phát triển các mô hình. Thực hiện công tác phát triển hội viên, là Chi hội trưởng Chi hội Lâm nghiệp Đoan Hùng (tập hợp các hội viên địa bàn huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa và Thanh Ba), uỷ viên ban biên tập trang Website của Hội, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
9. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên BCH
Giúp Chủ tịch Hội trong công tác hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt tiến bộ trong sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp, cộng tác chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu, sản xuất, giảng dạy của ngành Lâm nghiệp và các ngành có liên quan, góp phần đưa nhanh tiến bộ KHKT vào sản xuất. Thực hiện công tác phát triển hội viên, là Chi hội trưởng chi hội Lâm nghiệp Phù Ninh (tập hợp các hội viên địa bàn huyện Phù Ninh, Phú Thọ và Lâm Thao), uỷ viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Hội, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
10. Ông Nguyễn Đức Sơn- Uỷ viên BCH:
Giúp Chủ tịch Hội trong công tác hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp. Trực tiếp giúp Chủ tịch Hội xây dựng và phát triển trang Website của Hội phát triển và phong phú, là thư ký Ban biên tập trang thông tin điện tử của Hội, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
11. Ông Ngô Văn Hiệp - Uỷ viên BCH
Giúp Chủ tịch Hội liên hệ, cộng tác với Kiểm lâm để cùng nhau trao đổi, giúp đỡ về hoạt động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, xây dựng các mô hình về bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện công tác phát triển hội viên, là Chi hội trưởng chi hội Lâm nghiệp Việt Trì, uỷ viên Ban biên tập trang thông tin điện tử của Hội, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch hội.
Điều 5. Chế độ thông tin báo cáo:
- Các Uỷ viên Ban Chấp hành báo cáo kế hoạch hoạt động hàng quý, 6 tháng, 1 năm của các Chi hội thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định.
- Trong quá trình chỉ đạo công tác, uỷ viên Ban Chấp hành có quyền yêu cầu lãnh đạo các Chi Hội báo cáo, cung cấp các thông tin cần thiết để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.
- Ngày 20 của tháng cuối quý, ngày 20 tháng 6, 20 tháng 12 hàng năm các Chi hội gửi báo cáo kết quả và hoạt động về Hội Lâm nghiệp để tổng hợp theo địa chỉ Email:hoilamnghieppto@gmail.comhoặc theo địa chỉ: Hội Lâm nghiệp - SN 1518 Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điều 6. Khen thưởng,kỷ luật
1. Khen thưởng
Uỷ viên Ban Chấp hành là thành viên của Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội, có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại quy chế của Hội đồng thi đua khen thưởng.
2. Kỷ luật
Uỷ viên Ban Chấp hành không hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được phân công, tuỳ theo mức độ ảnh hưởng đến công tác của Hội sẽ bị phê bình, kỷ luật từ nhắc nhở, khiển trách, hoặc đề nghị Ban Chấp hành miễn nhiệm.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Quy chế này được áp dụng thực hiện trong nhiệm kỳ III (2017-2021) thay Quy chế đã ban hành trước đây.
2. Các ông Uỷ viên Ban Chấp hành Hội KHKT Lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ III (2017-2021) có trách nhiệm thi hành các nội dung, điều khoản tại quy chế này.
3. Các Chi hội có trách nhiệm thực hiện các nội dung, điều khoản có liên quan trong quy chế này.
Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đề nghị phản ánh qua Hội KHKT Lâm nghiệp để tổng hợp xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
                                                                                                                 T/M Ban Chấp hành
                                                                                                           Chủ tịch Lương Văn Thắng
                                                                                                                         Đã ký
 

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ