Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG...

KẾ HOẠCH

 Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ năm 2017
____________________

                                               
KẾ HOẠCH

 Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ năm 2017
____________________

  Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành cho cán bộ, viên chức Cơ quan thường trực và cán bộ các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc trong công tác quản lý và triển khai hoạt động hội.
- Tạo diễn đàn chia sẻ thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho hội viên và nhân dân.
2. Yêu cầu
- Nội dung truyền thông phổ biến kiến thức phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu của các hội viên thuộc các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc và người dân.
- Truyền tải kịp thời những thông tin khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành tới đông đảo hội viên và nhân dân.

II. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Đào tạo, bồi dưỡng
Phối hợp với Liên hiệp hội Việt Nam, các hội ngành Trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, viên chức Cơ quan thường trực, cán bộ và hội viên các Hội thành viên, Hội viên tập thể và Trung tâm trực thuộc. (Chương trình cụ thể gửi kèm sau)
2. Xuất bản
Phối hợp với Liên hiệp hội Việt Nam, các Hội thành viên, Trung tâm trực thuộc, Hội viên tập thể, các Sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch xuất bản 04 ấn phẩm “Phổ biến kiến thức” của Liên hiệp hội.
- Định kỳ phát hành: 3 tháng/ 1 số
- Số lượng: 700 – 1.200 cuốn/ 1 số
- Số trang: 20 – 30 trang/ 1 số
- Khổ giấy: 19 X 27 cm
3. Hội thảo chuyên đề
Tổ chức các Hội thảo chuyên đề theo từng nhóm lĩnh vực chuyên ngành của các Hội thành viên, Hội viên tập thể và Trung tâm trực thuộc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Hội thành viên, Hội viên tập thể, Trung tâm trực thuộc
- Chủ động đề xuất bằng văn bản các nội dung truyền thông và phổ biến kiến thức cấp thiết hiện nay để phối hợp triển khai cùng Liên hiệp hội trước ngày 15/3/2017 qua Ban Thông tin - Hợp tác.
- Tích cực vận động cán bộ, hội viên thuộc Hội, Trung tâm tuyên truyền, chia sẻ thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến nhân dân.
2. Ban Thông tin - Hợp tác
- Là đầu mối tập hợp các nội dung truyền thông phổ biến kiến thức của các Hội thành viên, Hội viên tập thể và Trung tâm trực thuộc; tổng hợp, báo cáo Thường trực Liên hiệp hội xem xét để triển khai thực hiện.
- Chủ trì tham mưu các chương trình cụ thể của từng nội dung trong Kế hoạch trình Thường trực Liên hiệp hội xem xét, quyết định.
- Kịp thời viết tin, bài tuyên truyền về các nội dung của Kế hoạch.
- Phối hợp với Văn phòng lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo các quy định hiện hành của pháp luật.
3. Văn phòng, các Ban
Phối hợp với Ban Thông tin – Hợp tác tổ chức tốt các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
4. Kinh phí thực hiện
Do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đảm bảo thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ năm 2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ./.

 
Nơi nhận:
- CT,PCT Liên hiệp hội;
- Các Hội thành viên, TT trực thuộc, HVTT;
- VP, các Ban CQTT;
- Lưu VT (31.b).                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                               Hoàng Văn Tuyển    

DỰ TOÁN KINH PHÍ
Kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức năm 2017
                                                                                        ĐVT: đồng
 
TT    Nội dung                    Số lượng             Số tiền            Tổng       
1        Tập huấn                            02            30.000.000       60.000.000       
2        Hội thảo                             02            35.000.000       70.000.000       
3     Xuất bản ấn phẩm                 04                                   122.000.000      

     Tổng                                                                               252.000.000     

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ